Demconsult

Pripomienkovač

Vo výstavbe

Služby

Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • účtovanie bankových výpisov
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • saldokonto pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu PO a príslušných výkazov

Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO a príslušných výkazov

Mzdová a personálna evidencia

 • spracovanie miezd podľa predložených dokladov
 • vypracovanie výkazov pre ZP, P, DÚ
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • vedenie personálnej agendy

Iné služby:

 • spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, kniha jázd a cestovných príkazov
 • spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
 • vyplnenie štatistických výkazov
 • vypracovanie výročných správ
 • ekonomické a daňové poradenstvo
 • poradenstvo pri získavaní úverových zdrojov a leasingov, vrátane vypracovania potrebných podkladov
 • komplexné zastupovanie pred Daňovým úradom a poisťovňami
 • Finančné analýzy
 • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • Založenie živnosti (podnikateľského plátnu pre dotáciu na začatie podnikanie), s.r.o. a registrácia na príslušných úradoch (DÚ, ZP, SP)